top of page
此計劃 / 活動現停止報名。

圍爐亂UP: 出版印刷及紙材 (已結束)

嘉賓:Form & structure

  • 已結束
  • 荔枝角(詳細地址將於成功報名後通知)

服務說明

「倫乃造意,用樹膚、麻頭及敝布、魚網以為紙。」古有蔡倫用樹皮、麻頭、布、魚網造紙;今有印廠同你慢慢斟,務求配合閱讀體驗、手感、攜帶方式、內容,用最適合嘅紙材。 有唔少想出版刊物嘅朋友仔反映,新手唔知要留意咩細節,以至喺同印廠溝通嘅過程不斷撞板。為咗令大家順暢地幫自己嘅文字、設計同刊物出世(簡稱順產),今次我哋邀請咗十分熟悉紙材印刷嘅嘉賓,同大家分享出刊物時要注意嘅事,務求令大家行少兩步冤枉路。 疾!疾!護法現身!希望大家嘅Idea唔止存在於想像空間,而係唔理三七廿一,抱著實驗性嘅精神,落實你對創作嘅想像! 時間:5月31日(星期二)晚上7時半至9時正 地址:Dream Impact 對象:有志了解雜誌製作、印刷、紙材選擇、印廠溝通的人、準備製作刊物的人 目的:了解雜誌製作、印刷、紙材選擇、印廠溝通


bottom of page